Yleistä

Tietosuojaselosteen tarkoituksena on antaa Optimasiivous Oy:n asiakkaille, prospekteille ja verkkosivuston vierailijoille läpinäkyvästi ja avoimesti ajantasainen tietoa miten heidän henkilötietojaan käsitellään ja mihin tarkoituksiin ja kuinka ne ovat suojattu. Optimasiivous Oy noudattaa tietosuojalainsäädäntöä Yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679) ja Tietosuojalakia (2018/1050).

Rekisterinpitäjä:

Optimasiivous Oy

Y-tunnus: 2861161-2

Lokirinne 1
02320 Espoo

Yhteystiedot:

Sähköposti: asiakaspalvelu[@]optimasiivous.fi

Puhelinnumero: 0800155525

1. Rekisteröidyt ja käsiteltävät henkilötiedot

Asiakasrekisterimme sisältävät tietoja asiakkaittemme tai mahdollisten asiakkaittemme yhteyshenkilöistä ja edustajista.

Rekistereihin kerätyt tiedot koostuvat yhteyshenkilön itsensä tai hänen työnantajansa ilmoittamista yhteystiedoista, kuten nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoitetiedot. Lisäksi voimme tallentaa tiedon suostumuksesta tai kiellosta koskien suoramarkkinointia. Emme kerää arkaluonteisia tietoja.

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään asiakas-, ja yhteistyösuhteiden hallinnointiin, hoitamiseen, yhteydenpitoon, tilausten ja tarjousten käsittelyyn sekä palvelujen toimittamiseen.

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Optimasiivous Oy:n asiakassuhde tai mahdollinen asiakassuhde taikka muu sopimussuhde yritykseen, jonka palveluksessa rekisteröity on, ja siihen liittyvä oikeutettu etumme asiakas- ja yhteistyösuhteen hoitamiseen. Henkilötietoja voidaan käsitellä myös rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella.

3. Henkilötietojen vastaanottajat ja käsittelijät

Henkilötietoja käsittelevät Optimasiivous Oy:n työntekijät, joiden tehtävät liittyvät markkinointiin, asiakaspalveluun tai hallintoon. Henkilökuntamme käsittelee tietoja vain niiltä osin kuin se on työtehtävien suorittamiselle välttämätöntä.

Käytämme henkilötietojen käsittelyyn myös luotettuja palveluntarjoajia, joille henkilötietoja voidaan siirtää. Tällaisia palveluntarjoajia ovat käyttämiemme tietojärjestelmien ja pilvipalveluiden toimittajat. Emme salli palveluntarjoajien käyttävän henkilötietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin palvelun toimittamiseen. Kaikkien käyttämiemme palveluntarjoajien kanssa on sopimuksissa huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön asettamat vaatimukset.

4. Henkilötietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Pääsääntöisesti Optimasiivous Oy ei siirrä tai luovuta asiakkaan henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja voidaan kuitenkin tarvittaessa siirtää tai luovuttaa Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle henkilötietolain sallimilla tavoilla mikäli:

5. Tietoturva

Henkilötietoja säilytetään sähköisissä rekistereissä, joissa on huolehdittu asianmukaisista toimenpiteistä henkilötietojen turvaamiseksi. Henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä. Rekisterien käyttö, tietojen muuttaminen ja käsittely vaativat käyttäjätunnistuksen ja suojatun yhteyden. Rekisterien käyttö on sallittu ainoastaan nimetyille henkilöille, joiden tehtävänä on järjestelmän tai asiakkuuksien hoito ja hallinta.

6. Henkilötietojen säilyttämisaika

Säilytämme keräämiämme henkilötietoja vain niin kauan kuin niitä voidaan pitää tarpeellisina tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten kannalta, ellei tietojen säilyttäminen tätä pidempään ole lain edellyttämää tai lain nojalla sallittua. Poistamme rekisteriin tallennetut rekisteröityä koskevat henkilötiedot, kun rekisteröidyn palvelusuhde päättyy tai tehtävät muutoin vaihtuvat niin, ettei henkilötietojen käsittelylle ole enää perustetta.

7. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on tietosuojalainsäädännön mukaiset alla esitellyt oikeudet, joiden soveltaminen kussakin yksittäistilanteessa riippuu henkilötietojen käsittelytarkoituksesta sekä -tilanteesta. Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan esittämällä kirjallisen pyynnön asiasta tässä tietosuojaselosteessa ilmoitetulle sähköpostiin. Rekisteröidyn luotettavan tunnistamisen varmistamiseksi saatamme tietyissä tilanteissa edellyttää, että oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt tulee esittää henkilökohtaisesti toimipaikassamme tai omakätisesti allekirjoitetulla asiamukaiset tunnistetiedot sisältävällä kirjeellä. Vastaamme pyyntöihin kirjallisesti ja pyrimme aina ratkaisemaan henkilötietojen käsittelyä koskevat kysymykset suoraan rekisteröidyn kanssa rekisteröidyn kaikkia oikeuksia kunnioittaen.

Tarkastusoikeus henkilötietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö rekisteröidyn henkilötietoja, ja saada pääsy tietoihin sekä oikeus saada tiedot henkilötietojen käsittelystä. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus saada jäljennös henkilötiedoista.

Oikeus henkilötietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Oikeus henkilötietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojensa poistamista. Rekisterinpitäjä poistaa rekisteröidyn henkilötiedot, mikäli niitä ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin taikka mikäli on olemassa jokin muu tietosuojalainsäädännön asettama edellytys poistamiselle.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, että rekisteröity odottaa rekisterinpitäjän vastausta tietojensa oikaisemista koskevaan pyyntöön.

Oikeus peruuttaa suostumus

Jos henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa ilmoittamalla tästä rekisterinpitäjälle. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Oikeus käsittelyn vastustamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella vastustaa oikeutettuun etuun perustuvaa henkilötietojen käsittelyä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä laissa säädetyin perustein. Rekisteröidyllä on kuitenkin aina oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin ja profilointiin.

Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojensa käsitellyssä on toimittu tietosuojalainsäädännön vastaisesti. Rekisteröidyllä oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle (http://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html).

8. Tietosuojakäytänteiden mahdolliset muutokset

Voimme muuttaa ja päivittää tätä tietosuojaselostetta palveluiden ja liiketoiminnan kehittyessä ja/tai lainsäädännön velvoitteiden muuttuessa.

9. Evästeiden käyttö

Käytämme verkkosivustollamme evästeitä kävijöiden kulun seuraamiseksi sivustolla. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita sivusto lähettää käyttäjän tietokoneeseen sivustolla vierailun yhteydessä. Evästeillä kerättäviä tietoja ovat esimerkiksi käyttäjän selainohjelma, näytön resoluutio, laitteen käyttöjärjestelmä ja sivustolla vietetty aika.

Evästetietojen avulla verkkosivuston kävijämääriä voidaan seurata ja analysoida sekä kehittää sivustoa kävijöitä paremmin palvelevaksi.